Anasayfa Isadamlari Duyurular Faaliyetler Linkler Irtibat  

Sayfa 2

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:
MADDE-7-
    Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
MADDE-8-
    Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek üyeliğine aykırı hareket
    edenlerden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
    Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı Dernek
    Yönetim Kuruluca silinir.
    Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların, Genel
    Kurula itiraz hakları vardır.Dernekten çıkan yada çıkarılan üyenin içinde
    bulunan yıla ait aidat borcunu ödemesi zorunludur. Çıkan veya çıkarılan üye,
    Derneğin malları üzerinde hiç bir hak ileri süremez.

ÜYELİK HAKLARI:
MADDE-9-
    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı
    vardır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı ile
    kullanabilir hükmü kaldırılmış üye oyunu kendisi kullanır vekalet kabul edilmez
    hükmü getirilmiştir.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:
MADDE-10-
    Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
    Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve
    Denetim Kurullarının gerekli ğördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte
    birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıda yapılabilir.Genel Kurulu
    toplantıyaYönetim Kurulu çağırır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin
    beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde
    toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan
    üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma
    yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya
    çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI USULU:
MADDE-11-
    Yönetim Kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
    üyelerini tespit eden liste üzerinden yapar. Genel Kurula katılacak üyeler en
    az onbeş gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan
    edilmek süretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
    nedeni ile toplantı yapilamazsa ikici toplantının hangi gün yapılacağıda
    belirtilir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir
    haftadan az olamaz.Toplantının yapılacağı gün, saati ve yer ile toplantı
    gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki
    amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacakların isim listeside
    eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılmışsa bu durum, geri bırakma
    sebebleride belirtilmek süretiyle toplantı ilanının yapıldıgı gazeteye ikinci bir
    ilan verilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
    itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
    Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır
    ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine
    duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ:
MADDE-12-
    Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde
    yapılamaz.

Sayfa 1/3
Sayfa 2/3
Sayfa 3/3
  ANA SAYFA | DERNEK | İŞADAMLARI | FAALİYETLER | LİNKLER | İRTİBAT | DUYURULAR | Z.DEFTERI | REKLAM  
      Adres: Barbaros Cad. Zeki Müren Sok. No.: 12/ 3 Bahçelievler/ İstanbul
Tel.: 0212 442 76 14 e-mail:
dernek@yesilyurtlular.org.tr